דף הבית למעלה מערכת הפורומים גלרייה כתוב אלינו מפת האתר חיפוש English

  מגדלי הפינקים

תקנון העמותה תערוכות ותחרויות טבעות טפסים

תקנון העמותה

 


 

 

 

 

סימן א': פרטים על העמותה

1.         שם

         א.         שם העמותה: מגדלי הפינקים – עמותה ישראלית לפינקים וציפורי נוי. (עמותה רשומה מס' 580460186)

2.         מען

         א.         מען העמותה: קריית טבעון, ת.ד. 3237,  מיקוד 36532, אצל נדב ב. , טלפון 0528-384143.

3.         מטרות

         א.         לקדם ולטפח את קהילת מגדלי ציפורים מסוג פינקים וציפורי נוי בישראל (להלן "החובבים").

         ב.         לקדם ולייצג את האינטרסים של כלל החובבים בישראל ולסייע בהכוונה מקצועית של חובבים.

          ג.          העמותה תיזום ותעודד פעילות על בסיס קבוע ו/או מזדמן במקומות שונים בארץ, בכלל זאת כנסים, ימי עיון, הרצאות, דיונים פתוחים, סדנאות,חוגים וכן ניהול אתר אינטרנט ופרסומים אחרים.

         ד.         שימור ערכי הטבע בישראל, הגנת איכות הסביבה ומערכות אקולוגיות בדגש על שמירת ציפורי הבר בארץ.

         ה.         חיזוק קשרים, חלופי מידע והידוק שיתוף הפעולה בין העוסקים בתחום והחובבים.

          ו.          לעודד החלפת ידע וקיום קשר עם ארגונים דומים בעולם.

 

4.         איסור על וחלוקת רווחים ו/או קבלת טובות הנאה.

         א.         נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה, הן במישרין והן בעקיפין, אסורה.


סימן ב': חברות

 

5.         קבלת חברים

         א.         מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישומה בפנקס העמותות.

         ב.         אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד העמותה בקשה בלשון זו:
"
אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי, אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

          ג.          ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד. סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

 

6.         זכויות וחובות של חבר

         א.         חבר העמותה רשאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ובלבד שהיה מועמד לחברות בעמותה ושילם את דמי החבר ב-12 החודשים שקדמו להצבעה, ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה בהתאם להחלטות שיתקבלו במוסדות העמותה ובכפוף להוראות תקנון זה.

         ב.         חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

          ג.          הועד ,באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על כל החברים.

         ד.         פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר עקב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

 

7.         פקיעת חברות
א. החברות בעמותה פוקעת

                      1.         במות החבר.

                      2.         בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה תינתן לוועד העמותה שלושים יום מראש; חבר המודיע על פרישתו לא יהיה זכאי  להחזר דמי החבר או כל חלק מהם.

                      3.         בהוצאתו מן העמותה.

ב.      הוועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

                      1.         החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.

                      2.         החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.

                      3.         החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.

                      4.         החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

                      5.         בשל התנהגות בלתי הולמת או פגיעה בחבר אחר בעמותה.

2.         לא יוציא הוועד חבר מהעמותה אלא לאחר שניתנה לו אזהרה והזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה 7 (ב) (1), (2) ו- (3) אלא לאחר שהחבר הותרה וניתן לו זמן סביר לתיקון המעוות. במידה והחבר חוזר על מעשיו לאחר האזהרה הראשונה רשאי הוועד להוציא את החבר מהעמותה באופן מיידי.

 

8.         מתן הודעה לחבר

         א.         הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או ישלחו בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים. חבר שמסר כתובת דואר אלקטרוני יראו בכתובת האלקטרונית כמען תקף. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים. העמותה רשאית להקים ולנהל אתר אינטרנט ובמסגרתו לנהל מערך תיבות דואר אלקטרוני שייוחדו לחברי העמותה. בתא דואר אלקטרוני מעיין זה יראו כמען תקף למתן הודעה לחבר.

סימן ג': האסיפה הכללית

9.         זמן ומקום

         א.         יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

 

10.       הזמנה

         א.         אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות 10 ימים מראש.

הודעה שתפורסם באתר האינטרנט של העמותה ותינתן לכל החברים כמתואר בסעיף 8 לפחות 10 ימים מראש. ההודעה תציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

 

11.       תפקידים של אסיפה כללית רגילה

         א.         אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובועדת הביקורת.

 

12.       מניין

         א.         אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נבחן לפחות שני שליש ממספר חברי העמותה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

         ב.         לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשעה נוספת באותו היום ולאותו והמקום. באסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט יהיה מספרם אשר יהיה.

 

13.        יושב ראש ומזכיר

         א.         אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

 

14.       החלטות

         א.         החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות המצביעים זולת אם החוק או התקנה דרשו רוב אחר לקבלתן. היו הקולות שקולים , רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

 

15.       פרוטוקול

         א.         מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה. 

סימן ד': הועד

16.       מספר החברים

         א.         מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים.

 

17.       תקופת הכהונה

         א.         הועד יכהן מהיבחרו באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש. חבר ועד יוצא יכול להיבחר לועד החדש.

         ב.         חבר ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד. חבר ועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

 

18.       השלמת הועד

         א.         נתפנה מקומו של חבר ועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר ועד עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.

         ב.         חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

 

19.       ישיבות הועד

         א.         הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

 

20.       החלטות

         א.         החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה, החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

 

 

21.       פרוטוקול

         א.         הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

 

22.       זכות הייצוג

         א.         הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

 

 

סימן ה': ועדת הביקורת

 

23.       תחולת הוראות

         א.         הוראות תקנות 18 עד 23 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.סימן ו': סניפים

 

24.       הקמת סניפים וארגונם

         א.         העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

 


סימן ז': נכסים לאחר פירוק

 

25.       העברת נכסים עודפים

         א.         פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

 

 

סימן ח': שונות

 

26.       איסור חלוקת רווחים וטובות הנאה

         א.         נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

 

זו יכולה להיות המודעה שלך

   


 דף הבית ] למעלה ] משפחת הפינקים ] הזברה פינק ] מאמרים וחומר נוסף ] אינדקס המגדלים ] מחירון הפינקים ] קישורים ] פורומים חיצוניים ] הדואר שלי ] תנאי השימוש באתר ]

שלח דואר ל-webmaster@ifinch.org עם הערות והצעות.
כל הזכויות שמורות © 2006 עמותת מגדלי הפינקים
עדכון אחרון: 10/17/08